عباسیه دورباش
عباسیه دورباش
عباسیه دورباش
دورباش
دورباش
بقعه ایوب الانصاردورباش
روستا
دورباش
سردارشهید علی اوسط فکری دورباش
شهیدعزیزالله قربانی دورباش
شهیدعیسی فلاح دورباش
شهید ابولفظل سلطانی دورباش
شهید منصورمرادی دورباش
نمای ازبقعه ایوب الانصارروستای دورباش
عاشورای دورباش
نمای بیرونی قلعه تاریخی دورباش
مراسم خیمه های نمادین اهل بیت امام حسین (ع)در روستای دورباش
نمای بقعه ایوب الانصار روستای دورباش
تصویرهیئت عزاداران عباسیه روستای دورباش
روستای دورباش
هیئت عزاداران حسینیه روستای دورباش
دورباش

اسامی درگذشتگان حدود 30سال گذشته روستای دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

 

دوباش

دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

دورباش

شهیدان روستای دورباش

سردارشهیدعلی اوسط فکری-شهیدابولفضلسلطانی-شهیدعزیزالله قربانی-شهیدعیسی فلاحی-

شهیدعربعلی عبدی-شهیدعربعلیعرشی-شهیدمنصورمرادی- شهیدابراهیم مجیدی

درگذشتگان 30سال گذشته روستای دوربا ش

سعدیا مرد نکو نام نمیردهرگز -یادکردن از کسانی که در

سنوات گذشته منشاء خیر وکارهای عام المنفه بوده اند

همیشه باید سرلوحه همگان باشد ذیلا از افردی که

عمری را در راه آبادانی روستای دورباش

تلاش نموده با ذکر فاتحه وصلوات

 برحضرت محمد(ص) وآل محمد
یادشان کنیم -

پدراینجانب مرحوم نباتعلی آشکاری-میرزاعلی آشکاری-

رستم سالخورده-عباس دولتیاری علیمرادشکاری-حبیب الله غفاری-مناف
بشاشی-علی پاشانظری-سیف الله صبوری-ابوطالب
بشاشی-مطلب بشاشی-حاج عسگرمرشدی -رجب
غریبی-هاشم بشاشی-حسین سواری-سلطانعلی
جباری-اسماعیل مدنی-یدالله مرادی پدرشهید
منصورمرادی-احمدمحمدی-پیرمحمدصبوری-نصرت
صبوری-قربانعلی نعمانی-میرزاعرب رجبی-حسین
نوروزی-نصرت الله گلستانی-فرضعلی دشتی -اسماعیل
دشتی-رجب یاری-عابدین خان مهدوی -رضاخان
مهدوی-قاسم سلطانی پدرشهیدابولفضل
سلطانی-نصرت الله سلطانی-اسمعلی اقدمی-مالک
قربانی-شهیدعزیزالله قربانی-اسمعلی قربانی-قربانعلی
فرهنگی-حاج علی مختارعبدی-موسی قربانی-حاج علی
مختارفرهنگی-اسدالله فرهنگی-پسرش جوان ناکام حبیب الله
فرهنگی-هاشم طلوعی-فریدون قربانی-یحی قربانی-
غلامحسین احمدی-موسی فرهنگی-رمضان
حمدی-موسی اخوان-یحی فلاحی پدرشهیدعیسی
فلاحی--سیدحسن موسوی -سیدشهاب الدین
موسوی-جوان ناکام روح الله مسرور-نوروزرضوی-
محمدحسین فکری پدرسردارشهیدعلی اوسط فکری -
حاج انعام شهسواری-عبدالله شهسواری-میرزاجهانبخش
انظاری-عزیزعلی حضوری-احمد بهشتی-حاج علی جان قربانی-
منصورقربانی- روح الله قربانی -میرزاجهانگیر جهانی-
احمدواعظ-میرزارسول مدنی-میرزایدالله
مدنی-منوچهرمدنی-ابراهیم حنیفی-ابولفطل عمرانی-
فیروزشهبازی-سیدعباس موسوی-علی اشرف
قربانی-روح الله نجاری-علی پاشاجهانی-نبی الله
رحمتی-علی محمدشکاری-جوان ناکام هوشنگ شکاری-
محبعلی عبدی پدرجوان ناکام هادی عبدی-نبی خان
رضائی-روح الله مرادی-محرم گلستانی-شهیداخوان-
براهیم صبحی-شهیدعربعلی عبدی-شهیدعربعلی
عرشی-عین الله زرین-قدرت الله یادگاری-شهیدموذی-
یدالله فتحی-حاج عزیزالله فرجی-جهانگیرفرجی-علی
اصغرمعصومی-حسین هدایتی-حسن جهانی-خادم
مسجدروستامشهدی موسی-عبدالحسین
سکوتی-حبیب الله عابدی -ترابعلی عابدی-
محمدفلاحی-جوان ناکام سبزه -حاجی غلام مرشدی-
عبدالله سالخورده-خانم صغری بشاشی-و مرحوم سیدزبیح الله موسوی 
وجوان ناکام علی مرشدی -  احمداخوان -
کربلائی خیرالله بهاری-وعلی اکبرخدائی-
همسر گرامی جناب آقای حاج عزیزالله حنیفی

حاج عباس عمرانی دورباش-مشهدی عنایت حضوری دورباش... با ذکر فاتحه

وصلوات برحضرت محمد(ص) وآل محمد یادکنیم-


aph#r3